Mutos asielumuki na libulu batimolaka Coltan

Tous les articles

Mutos asielumuki na libulu batimolaka Coltan

Mutos coltan

Lisolo ya sika ebakisami na masolo ya Mutos. Ya mbala oyo ezali lisolo : « Mutos asielumuki na libulu batimolaka Coltan ».

Mutos na libota na ye mobimba bakei kotala tata-mwasi na bango Shangazi oyo afandaka na mwa mboka moko pene ya Goma. Mobali na ye azalaka mokonzi na Leta.

Lire en français

Mutos akeyi kosomba makala po balambela biloko ya kolia. Asielumuki na poso ya etabe, ye wana akweyi tii na libulu esika bazalaki kotimola Coltan. Akomi na mokili mosusu.

Ekosuka boni ?


Olobi nini?